Procedura recenzji
monografii

  1. Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie recenzji wykonanych przez specjalistów.
  2. Wysłanie manuskryptu do recenzenta poprzedzone jest konsultacją z Radą Naukową Wydawnictwa, w skład której wchodzą wybitni badacze nauk społecznych.
  3. Z rozszerzonej listy recenzentów (4 osób) – ekspertów w danej dziedzinie naukowej – opracowanej we współpracy z Radą Naukową w przypadku każdej monografii naukowej Wydawnictwo wybiera jednego lub dwóch niezależnych opiniodawców, którym przesyła manuskrypt do recenzji naukowej.
  4. Lista recenzentów, o której mowa w ust. 3, nie jest znana autorowi monografii.
  5. Ostateczna decyzja o wydaniu publikacji podejmowana jest na podstawie recenzji po ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek sugerowanych przez recenzentów.
  6. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.
  7. Zgodnie z praktyką wydawniczą imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.